• Telefon : 62 591 99 15
 • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
 • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Przedszkole ONLINE – Grupa VI – 21

 1. Słuchanie wiersza D. Klimkiewicz i W. Drabik Co to jest ekologia?Co to jest ekologia?

Klimkiewicz, W. Drabik

 1. Ekologia – mądre słowo,a co znaczy – powiedz, sowo?

  Sowa chwilę pomyślała

  i odpowiedź taką dała:

  „To nauka o zwierzakach,

  lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

  Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

  o wzajemnych powiązaniach

  między nami, bo to wszystko

  to jest nasze środowisko.

  Masz je chronić i szanować”

  – powiedziała mądra sowa….

  Po wysłuchaniu wiersza rodzic prosi dzieci, aby spróbowały wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do końca jasne.

  Pytania: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”?

  Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, można zaproponować zabawę rytmiczną, np. dzieci mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

  To na-u-ka o zwie-rza-kach,

  la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

  Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

  o wza-jem-nych po-wią-za-niach

  mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

  to jest na-sze śro-do-wis-ko.

  1. Zabawa matematyczna „Mniej czy więcej”

  Rodzic zaprasza dzieci do wysłuchania opowieści, ilu­struje ją przedmiotami:

  W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (rozkłada dwie szarfy). W jed­nym z nich leżały trzy butelki (wkłada 3 puste butelki do jednej szarfy), w drugim pięć bute­lek ( wkłada 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było więcej butelek? Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź, a rodzic kontynuuje opowieść: Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślicie, w którą stronę się otworzy?  Rodzic układa znak > z dwóch pasków papieru. Możne poprosić dzieci o pomoc w wymyślaniu innych historii. Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi zamiast przedmiotów

  1. Praca z KP4.4a, b – pisanie po śladzie znaków mniejszości i większości, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania znakami < i >; układanie historyjki obrazkowej, pisanie cyfr i znaków mniejszości i większości;
  2. Zabawa słuchowa „Głuchy telefon”;
  3. Poćwiczcie zabawy z literą Z ( wymień 5 wyrazów rozpoczynających się na literę Z , podziel na sylaby a następnie na głoski)
Skip to content