• Telefon : 62 591 99 15
 • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
 • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Listopad

Grafomotoryka i sprawność manualna

Przykłady ćwiczeń rozwijających sprawność manualną i grafomotoryczną

 • Układanie z klocków  czy  koralików  różnych  przedmiotów  np.  mebli,  samochodów,  drzew, figur geometrycznych.
 • Układanie z tasiemki czy sznurka różnych figur geometrycznych.
 • Ugniatanie kul z bibuły, waty, papieru, plasteliny, gazet.
 • Ugniatanie plasteliny i zapełnianie nią różnych powierzchni np. koła, trójkąta, kwadratu.
 • Ugniatanie kulek z  bibuły,  waty  czy  papieru  a  następnie  wylepianie  kulkami  różnych powierzchni (prostokąt, koło, kwadrat itp.).
 • Wałkowanie cienkich wałeczków z plasteliny czy modeliny i obwodzenie nimi narysowanych przedmiotów i figur.
 • Wyklejanie z plasteliny  czy  też  modeliny  narysowanej  postaci  ludzkiej  (głowa,  tułów,  ręce, nogi).
 • Lepienie z plasteliny  czy  modeliny  różnych  zwierząt  (np.  psa,  kota,  jeża)  ze  szczególnym zwróceniem uwagi na części składowe (głowa, szyja, tułów, łapy).
 • Układanie na kartkach  papieru  z  różnych  materiałów  i  elementów  kompozycji  np.  z  liści,  z owoców, z kory, z wełny, ze szmatek itp.
 • Zabawy w rzucaniu do celu piłek różnej wielkości, obręczy, woreczków.
 • Stukanie czubkami palców naśladując grę na pianinie, padanie deszczu.
 • Cięcie papieru wzdłuż linii prostej narysowanej grubym pisakiem.
 • Cięcie papieru wzdłuż narysowanej grubym pisakiem linii falistych, łamanych, kolistych.
 • Rysowanie dowolnych wzorów  palcem  i  dłonią  na  tackach  z  rozsypaną  kaszą  drobno  i gruboziarnistą.
 • Nawlekanie koralików czy guzików na sznurek lub żyłkę.
 • Przewlekanie sznureczków przez otwory (tzw. wyszywanki bez igły).
 • Wycinanie nożyczkami różnych obrazków z gazet i czasopism oraz naklejanie ich na papier.
 • Wycinanie nożyczkami po narysowanych liniach (prostych, kolistych, łamanych).
 • Zapinanie i odpinanie guzików i zamków błyskawicznych przy ubraniach, nauka wiązania sznurowadeł.
 • Łączenie kropel lub   kresek   tworzących   najpierw   proste,   a   później   coraz   bardziej skomplikowane wzory.
 • Uzupełnianie niedokończonych rysunków poprzez dorysowanie np. okna, drzwi lub komina w domu, listków na kwiatku, kropek na biedronce.
 • Kolorowanie różnych książeczek  ze  zwracaniem  uwagi  na  dokładność  przy  wykonywaniu zadania (nie wychodzenie poza linię rysunku).
 • Rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter.
 • Obrysowywanie szablonów różnych figur geometrycznych i kolorowanie ich. Szablony można wykonać z grubszego kartonu lub brystolu.
 • Kopiowanie przez kalkę techniczną różnych konturów i kształtów

 

Ćwiczenia kształtujące nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania

– od początku wyrabiamy u dziecka kierunek pisania od lewej do prawej strony, wskazujemy mu drogę:

 • rysowanie szlaczków rozpoczynamy od lewej strony,
 • kreślenie linii pionowych (z góry w dół) i poziomych (z lewej do prawej),
 • ćwiczenia w rysowaniu okręgów i spirali w obu kierunkach,
 • zamalowywanie obrazków, kalkowanie, łączenie kropek, rysowanie po śladzie, kończenie szlaczków, odwzorowywanie rysunków zgodnie ze wzorem, rysowanie na tackach z piaskiem czy kaszą.

Październik

Drodzy Rodzice. Przedstawiamy propozycję ćwiczeń doskonalącą percepcje wzrokową i słuchową. Serdecznie zapraszam do ćwiczenia razem z dzieckiem w domu.

Percepcja wzrokowa

1.Zabawy z figurami geometrycznymi:

-obwodzenie palcem kształtów, obrysowywanie, kopiowanie, kolorowanie figur geometrycznych,

-kreślenie figur w powietrzu,

-rysowanie po śladach(kropkach, kreskach) figur,

-mozaika geometryczna-układanki z figur,

-układanie i odwzorowywanie ciągów według wzoru i z pamięci.

 

2.Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

-układanie obrazka z części według identycznego wzoru np.puzzle,

-układanie obrazka z części z pamięci po dokonanej uprzednio obserwacji wzoru,

-domino obrazkowe,

-dobieranie par jednakowych obrazków i dopasowywanie ich do siebie,

-wyszukiwanie różnic na obrazkach, np. „czym się różnią”, „co przybyło na obrazku”,

-wyszukiwanie identyczności na obrazkach np. „wskaż dwie takie same rękawiczki”,

„pokaż dwa takie same grzyby”,

-rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie,

-śledzenie linii, labirynty.

3.Wykonywanie prac według wzoru:

-budowanie z klocków konstrukcyjnych,

-układanie wzorów z patyczków np. z zapałek,

-uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach.

Percepcja słuchowa:

1.Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków wydawanych przez:

-zwierzęta domowe i leśne,

-pojazdy mechaniczne,

-odgłosy otoczenia.

2.Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia(z zakrytymi oczami)wydawanych przez różne przedmioty:

-dźwięków darcia papieru, szelestu, szumu wody, pocierania, stukania w różne przedmioty,

-dźwięków ze słoików wypełnionych do 1/3 wysokości piaskiem, monetami, drobnymi gwoździami, fasolą, kamykami.

3.Odtwarzanie struktur rytmicznych:

-wystukiwanie, wytupywanie, wyklaskiwanie przez dziecko podanego rytmu,

-wygrywanie rytmu na dowolnym instrumencie perkusyjnym z równoczesnym śpiewem piosenki.

Na czym polega  pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Na czym polega  pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.: 

 • z niepełnosprawnością,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • z chorobą przewlekłą,
 • doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
 • będące w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:

 • dobrowolne,
 • bezpłatne,
 • organizowane na wniosek dyrektora przedszkola, wychowawcy grupy przedszkolnej, specjalistów.

W jakiej formie udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu?

 • W formie pomocy w toku bieżącej pracy udzielana przez nauczyciela
 • Poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów
 • W formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza grupą w przypadku dzieci posiadających orzeczenia
 • Jako realizacja orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Jako realizacja opinii o zindywidualizowanej ścieżce obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Jako realizacja orzeczenia o indywidualnym rocznym przegotowaniu przedszkolnym.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – Magdalena Adamczak
 • zajęcia emocjonalno-społeczne – Magdalena Adamczak
 • logopedia – Joanna Kielek

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu

Dla rodziców:

 • rozmowy
 • porady
 • konsultacje

Dla przedszkolaków:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia emocjonalno-społeczne
 • działania profilaktyczne

Czym dokładnie zajmują się specjaliści w naszym przedszkolu? Czy są potrzebni?

 1. Zajęcia z terapeutą pedagogicznym, czyli zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Terapia pedagogiczna zwana również zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi jest ukierunkowana na korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowych dziecka, jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu i szkole. Zajęcia dedykowane są dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc dziecku w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego.

Zajęcia są polecane dzieciom, które mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyły, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcane do większej samodzielności.

W czasie zajęć wykorzystywane są najnowsze metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu.

Specjaliści pomagają w zdobywaniu jednych z bardziej podstawowych umiejętności: naukę czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych.

 Zajęcia logopedyczne

Logopeda to terapeuta, który zajmuje się: kształtowaniem prawidłowej mowy w trakcie jej rozwoju, usuwaniem wad wymowy, a także uczeniem mowy w sytuacji jej braku. Praca logopedy nie ogranicza się tylko do korygowania wad wymowy (dyslalia). Pracuje również z dziećmi np. z uszkodzonym narządem słuchu, z dziećmi z wadami genetycznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzonym rozwojem mowy.

Terapia logopedyczna odbywa się w formie zabawy, jest dostosowana do wieku i możliwości każdego dziecka. Zajęcia są grupowe, wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenie( terapia indywidualna). W trakcie zajęć prowadzone są m.in. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy, fonacyjny; ćwiczenia artykulacyjne mające na celu wywołanie i utrwalenie prawidłowej wymowy głosek, a także ćwiczenia poszerzające słownik czynny i bierny.

Zajęcia emocjonalno-społeczne

Podczas zajęć emocjonalno-społecznych  dzieci uczą się radzić sobie z emocjami, trudnymi sytuacjami, budują poczucie własnej wartości, rozwijają komunikację interpersonalną, rozwijają empatię oraz umiejętność współpracy.

Zajęcia służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu:

 1. Pracy z emocjami :
 • nazywania uczuć własnych
 • wyrażania uczuć
 • zrozumienia świata uczuć innych dzieci i dorosłych
 1. Budowania empatii i współpracy
 2. Komunikacji interpersonalnej:
 • umiejętność posługiwania się komunikatem „Ja”
 • radzenia sobie w sytuacji konfliktowej
 1. Kształtowania poczucia własnej wartości
 2. Pracy nad pokonywaniem nieśmiałości

Powyższe cele podczas prowadzenia zajęć osiągamy poprzez:

 1. Zabawy z elementami socjoterapii, z wykorzystaniem różnych metod i technik
 2. Zabawy ruchowe
 3. Scenki z elementami dramy
 4. Zabawy plastyczne
 5. Zabawy muzyczne
 6. Rozmowy kierowane i spontaniczne
 7. Czytanie literatury dziecięcej
Skip to content