• Telefon : 62 591 99 15
  • Godziny otwarcia : 6:00 - 17:00
  • Adres : A. Frycza-Modrzewskiego 4, Ostrów Wielkopolski

Oferta edukacyjna przedszkola:

 

  • nauka języka angielskiego;
  • taniec, rytmika;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia wyrównawczo – korekcyjne;
  • zajęcia na basenie dla 6-latków;
  • religia.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia prowadzi mgr Magdalena Trybuła i mgr Aneta Lis

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych uczniów, motywowanie dzieci wykorzystywanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Nauczanie języka angielskiego ma wspomóc rozwój kompetencji komunikacyjnej dziecka, wdrażać dziecko do pracy w grupie, rozwijać jego wrażliwość oraz zdolności twórcze, a także umacniać wiarę we własne siły i możliwości.

TANIEC I RYTMIKA

Zajęcia prowadzą wychowawcy grup

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak: gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku – koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzy się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich, i dla nauczycieli.
Podczas zajęć rytmicznych dzieci ćwiczą poczucie rytmu oraz nabywają umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Ćwiczą również koncentrację uwagi oraz pamięć słuchową i rozwijają wyobraźnię. Mając na uwadze ogromną rolę, jaką w ogólnym rozwoju dziecka odgrywa umuzykalnianie, w ramach zajęć z rytmiki zachęcamy dzieci do wspólnych zabaw przy akompaniamencie.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia prowadzą mgr Małgorzata Mazur i mgr Joanna Kielek

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka, jak i usuwać wszelkie nieprawidłowości. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę (zajęcia grupowe) oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne). Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy – pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZO – KOREKCYJNE

Zajęcia prowadzi pedagog – mgr Magdalena Adamczak

Pierwotną przyczyną niepowodzeń w nauce są najczęściej zaburzenia rozwojowe. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych i wczesne prowadzenie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych przynoszą efekty. Podjęcie pracy wyrównawczej to jedno z zasadniczych ogniw oddziaływania pedagogicznego w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole.

NAUKA PŁYWANIA DLA DZIECI 6-LETNICH

Pływanie to jedna z najlepszych form aktywności fizycznej. Sport ten pomaga w kształtowaniu odpowiedniej postawy. Główną zaletą pływania jest fakt, iż woda zmniejsza obciążenie na mięśnie i stawy. Pływanie może być świetnym ćwiczeniem rozciągającym i relaksującym, pomaga również we wzmacnianiu serca i płuc. W przypadku dzieci z wadami postawy korzyści z pływania obejmują również kształtowanie kręgosłupa.

RELIGIA

Zajęcia prowadzi  mgr Kamila Pływaczyk

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem. Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci starszych grup, których Rodzice wyrażą na piśmie wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Skip to content